Platforma pomocy gdyńskim opiekunom dzieci z niepełnosprawnościami.

Strona internetowa

Strona internetowa

Gdyńskie Centrum Zdrowia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://gcz.gdynia.pl

Strona została opublikowana dnia 19.11.2018.

Na stronie dokonano istotnych aktualizacji 31.01.2022

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne niezgodne z ustawą

Wyłączenia

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

Przygotowanie deklaracji dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową prosimy o kontakt z sekretariatem:

sekretariat@gcz.gdynia.pl ; +48 58 88 83 22.

Każdy ma prawo tą drogą:

 • Złożyć wniosek o udostępnienie niedostępnej informacji.
 • Złożyć żądanie zapewnienia dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu.
 • Złożyć żądanie udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego dostępu np. opisanie zawartości filmu nagranego bez audiodeskrypcji.

Żądanie powinno zawierać:

 • Dane osoby zgłaszającej żądanie.
 • Wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi.
 • Sposób kontaktu.
 • Wskazanie preferowanego sposobu dostęp, jeśli wniosek dotyczy alternatywnego udostępnienia informacji.

Podmiot publiczny zobowiązany jest:

 • Zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni.
 • Zawiadomić osobę składającą wniosek, jeśli termin zrealizowania żądania nie jest możliwy do realizacji.
 • Podać termin, w którym spełnienie żądania jest możliwe, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji, jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury, można także złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Gdyńskiego Centrum Zdrowia, ul. Chwarznieńska 4 81-613 Gdynia

Budynek położony w lokalizacji Gdynia – Witomino, dobrze skomunikowany
z pozostałymi dzielnicami miasta, na poziomie zerowym (parter budynku).

Wejście i ciągi komunikacyjne:

 • Wejście główne usytuowane jest od szczytu budynku przy ul Chwarznieńskiej
  i zapewnia swobodny dostęp z poziomu chodnika poprzez ciąg komunikacyjny dla pieszych i pochylni dla osób poruszających się na wózku.
 • Szerokość drzwi wejściowych i wewnętrznych oraz korytarza zapewnia swobodne przemieszczanie się osób z niepełnosprawnością ruchową, a także osób poruszających się na wózku.
 • Pomieszczenia biurowe pozbawione są barier architektonicznych, zapewniają komfort i swobodę w załatwianiu spraw przez mieszkańców.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze i wyposażona jest w urządzenia dla osób niepełnosprawnych.
 • Rozkład pomieszczeń biurowych i ciąg komunikacyjny zapewnia sprawną ewakuacje w przypadku wystąpienia zagrożenia dla zdrowia i życia osób.

Pies przewodnik

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Miejsca parkingowe

Dojazd do parkingu jest od ul. Widnej i zapewnia jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Tłumacz języka migowego

W sekretariacie Gdyńskiego Centrum Zdrowia można zgłosić chęć wizyty z tłumaczem migowym. Można również osobiście zamówić taką usługę w Gdyńskim Centrum Kontaktu lub poprzez SMS na numer 519 071 505. W linku znajduje się instrukcja zamawiania tłumacza https://tlumacz.um.gdynia.pl/

Gdyńskie Centrum Zdrowia, ul. Władysława IV 4381-395 Gdynia – Budynek Hossa, II piętro

budynku na 2 piętrze znajdują się:

 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdyni
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Wejście i ciągi komunikacyjne

 • Główne wejście usytuowane od frontu budynku zapewnia swobodny dostęp z poziomu chodnika bez ograniczeń architektonicznych. Drzwi automatyczne, pod zadaszeniem.
 • W holu budynku znajduje się recepcja z bezpośrednią możliwością kontaktu z pracownikiem.
 • Przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku. Na powierzchni korytarza nie znajdują się progi ani schody, które mogły by utrudnić przemieszczanie się. Pozbawione są barier architektonicznych.
 • Dla osób na wózkach dostępne są trzy windy, które umożliwiają przejazd do przestrzeni zajmowanej przez Gdyńskie Centrum Zdrowia.
 • Korytarze i schody mają szerokość umożliwiającą swobodne poruszanie się.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na pierwszym piętrze, w pobliżu windy.

Pies przewodnik

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Miejsca parkingowe

Bezpośrednio przed wejściem do budynku wydzielone jest 6 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Tłumacz języka migowego

W sekretariacie Gdyńskiego Centrum Zdrowia można zgłosić chęć wizyty z tłumaczem migowym. Można również osobiście zamówić taką usługę w Gdyńskim Centrum Kontaktu lub poprzez SMS na numer 519 071 505. W linku znajduje się instrukcja zamawiania tłumacza https://tlumacz.um.gdynia.pl/