Platforma pomocy gdyńskim opiekunom dzieci z niepełnosprawnościami.

WWR- Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Dokumenty można pobrać ze stron i złożyć w odpowiedniej poradni psychologiczno- pedagogicznej.

Uwaga obowiązuje rejonizacja, upewnij się telefonicznie, która poradnia jest właściwa dla Twojego dziecka.

Poradnia nr 1

Poradnia nr 2

Poradnia nr 3

Wczesnym wspomaganiem rozwoju obejmowane są dzieci z wyzwaniami rozwojowymi oraz ich rodziny od chwili stwierdzenia u dziecka trudności do rozpoczęcia nauki w szkole.

Podstawą do objęcia dziecka jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydana przez zespół orzekających działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju mogą być organizowane w wielu miejscach w Gdyni, poradniach psychologiczno- pedagogicznych (niepublicznych i publicznych), przedszkolach. Można realizować od 4 do 8 godzin zajęć miesięcznie (wszystkie w 1 wybranym punkcie)

Więcej: https://www.gov.pl/web/edukacja/wczesne-wspomaganie-rozwoju

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego to najważniejszy dokument w edukacji dziecka niepełnosprawnego. Warto się o niego postarać, gdyż procedura uzyskania orzeczenia jest prosta, a dzięki posiadaniu go, dziecko może uczyć się w sposób dostosowany do swoich potrzeb i możliwości psychofizycznych.

Orzeczenie można wydać osobie niepełnosprawnej w okresie: od momentu rozpoczęcia uczęszczania do przedszkola (ok. 2,5) do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej.

Wydawane jest zwykle na okres edukacji (np. na czas przedszkola, potem wczesnoszkolny itd.).

Wnioski składamy w poradni psychologiczno- pedagogicznej

Więcej: https://pedagogika-specjalna.edu.pl/prawo-oswiatowe/orzeczenie-o-potrzebie-ksztalcenia-specjalnego/

Orzeczenie o niepełnosprawności dla dziecka poniżej 16 roku życia.

Komplet informacji na stronie Gdyńskiego Centrum Zdrowia, gdzie mieści się Powiatowy Zespół ds Orzekania o Niepełnosprawności.

Dokumenty można pobrać ze strony.

Oprócz orzeczenia niepełnosprawności, składamy tam również wniosek o wydanie legitymacji o niepełnosprawności.

Na podstawie legitymacji dziecko podróżuje bezpłatnie na wszystkich liniach ZKM Gdynia.

Pełen wykaz różnych ulg:

Ustawa „za życiem”

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informator-za-zyciem/

Zaświadczenie wypełnione przez lekarza (lekarz może je wypełnić na każdego dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności!) pozwala na szybszą realizację wizyt u specjalistów.

O świadczenia dla rodzica wnioskujemy w Gdyni w Wydziale Spraw Społecznych.

Zasiłek pielęgnacyjny (przysługuje każdej osobie z niepełnosprawnością, otrzymuje do rodzic dziecka co miesiąc )

Świadczenie pielęgnacyjne (comiesięczne świadczenie dla rodzica, który decyduje się zrezygnować z zatrudnienia, a dziecko w orzeczeniu ma wskazanie do potrzeby opieki stałej w pkt 7 i 8).

https://bip.um.gdynia.pl/wydzial-spraw-spolecznych,132/wydzial-spraw-spolecznych,482005

PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i szereg dofinansowań– sprawdź szczegóły: https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/

Dofinansowania (np. komunikacja, rehabilitacja) i turnusy rehabilitacyjne

Pamiętaj o możliwości zbierania na Twoje dziecko tzw. 1% możesz zbierać jedynie wśród rodziny i przyjaciół, a kwotę wykorzystać na dodatkowe terapie dziecka

Podstawy prawne

  • Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 r. (Dz. U z 2016 r., poz.1860);
  • Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz. U z 2016 r. poz. 195, z późn. zm.);
  • Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U z 2016, poz. 1518, z późn. zm.);
  • Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2018 r. (Dz. U. z 2016, poz. 169, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.);
  • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.  U.  z  2016  r. poz. 930, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U z 2016 r., poz. 157 );