Platforma pomocy gdyńskim opiekunom dzieci z niepełnosprawnościami.

Dorosłość mojego niepełnosprawnego dziecka to wbrew pozorom całkiem nieodległa przyszłość, w której (być może) ze względu na wiek lub stan zdrowia nie będę mogła dłużej opiekować się synem. Tak jak wielu rodziców mam nadzieję, że to starsze rodzeństwo przejmie nad nim opiekę. Każdy człowiek ma jednak prawo wyboru – zajmowanie się niepełnosprawnym bratem lub siostrą to wielka odpowiedzialność – nie każdy się na nią zdecyduje. Moim celem jest jak najlepsze przygotowanie niepełnosprawnego syna do życia w społeczeństwie.

Jedną z form wsparcia rodziców w tym procesie są mieszkania chronione. Zgodnie z prawem mogą być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego. W zależności od celu udzielanej pomocy funkcjonują w formie mieszkań chronionych treningowych lub mieszkań chronionych wspieranych

W mieszkaniu chronionym treningowym zapewnia się usługi bytowe oraz naukę, rozwijanie lub utrwalanie samodzielności, sprawności w zakresie samoobsługi, pełnienia ról społecznych w integracji ze społecznością lokalną, w celu umożliwienia prowadzenia samodzielnego życia. 

W mieszkaniu chronionym wspieranym zapewnia się usługi bytowe oraz pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i realizacji kontaktów społecznych, w celu utrzymania lub rozwijania samodzielności osoby na poziomie jej psychofizycznych możliwości.

Decyzję o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym wydaje się na czas określony, ale w stosunku do osób, które posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (a także w szczególnie uzasadnionych przypadkach w stosunku do innych osób), można ją uzyskać na czas nieokreślony.

W Gdyni pierwsze mieszkania chronione powstały kilkanaście lat temu, a ich liczba stale wzrasta. Beneficjentami są dorosłe osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, które pod opieką asystentów (pracowników socjalnych, opiekunów), terapeutów oraz specjalistów (np. lekarzy różnych specjalizacji, psychologów) uczą się prowadzenia samodzielnego życia – wykonywania niezbędnych czynności życiowych, samoobsługi, zagospodarowania czasu wolnego, a także integracji z lokalną społecznością. Mieszkańcy są angażowani do podejmowania różnego rodzaju aktywności, niektórzy z nich pracują, a każda z tych osób objęta jest indywidulanym programem wsparcia. 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych (Dz. U. z 2012 r., poz. 305).