Platforma pomocy gdyńskim opiekunom dzieci z niepełnosprawnościami.

  1. Czym jest WCZESNE WSPOMAGANIE (WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU w skrócie WWR) i które dzieci obejmuje? 

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to zgodnie z definicją szeroko rozumiane działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od momentu wykrycia jego niepełnosprawności, aż do podjęcia przez nie nauki w szkole. 

WWR obejmuje zajęcia przeznaczone dla dzieci w różnym wieku (bardzo często już od chwili narodzin), uwzględniające rozwijanie ich aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym, jak również eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających im funkcjonowanie. 

Co powinno nas zaniepokoić? Najczęściej opóźnienie rozwoju mowy, trudności z komunikacją, niedosłuch, słaby wzrok czy zaburzenia koordynacji ruchowej. Niekiedy są to zupełnie inne objawy, dlatego bardzo ważne jest obserwowanie dziecka i konsultowanie wszelkich wątpliwości z lekarzem. 

  1. Przepisy – podstawa prawna.

USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59), art. 127 ust. 5-10

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. 2017 poz. 1635)

ROZPORZĄDZENIE MEN z dnia 7 września 2017 roku w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogiczny (Dz.U. 2017 poz. 1743)

WAŻNE: Pomocą w ramach wczesnego wspomagania rozwoju mogą być objęte wyłącznie dzieci posiadające opinię wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnie specjalistyczne. Taką opinię mogą wydać także niektóre uprawnione poradnie niepubliczne. Wykaz niezbędnych dokumentów można znaleźć na stronie internetowej praktycznie już każdej poradni. 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 w Gdyni

adres: ul. Leopolda Staffa 10, 81-597 Gdynia

telefon: 58 622 09 42

e-mail: sekretariat@ppp1.edu.gdynia.pl

www.ppp1.edu.gdynia.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Gdyni

adres: ul. Opata Hackiego 13, 81-213 Gdynia

telefon: 58 623 31 39

e-mail: sekretariat@ppp2.edu.gdynia.pl

www.ppp2.edu.gdynia.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Gdyni

adres:  ul. Płka Dąbka 207, 81-155 Gdynia

telefon: 58 625 35 02

e-mail: sekretariat@ppp3.edu.gdynia.pl

www.ppp3.edu.gdynia.pl

Wiek dziecka, ilość darmowych godzin i placówki, czyli gdzie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do programu wczesnego wspomagania rozwoju mogą przystąpić dzieci od pierwszych dni życia do momentu rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. 

Bezpłatne zajęcia realizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, ale rodzice mogą wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego jednostkę systemu oświaty, w której dziecko realizuje zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, o zwiększenie liczby tych godzin.

WWR oferują publiczne i niepubliczne przedszkola i szkoły podstawowe (w tym specjalne), inne formy wychowania przedszkolnego, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, w których powołano zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Każdy taki zespół składa się z pedagoga, psychologa, logopedy oraz, w zależności od potrzeb innych specjalistów.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. Z tymi, które nie ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym. W przypadku maluchów, które ukończyły 3 rok życia, mogą odbywać się indywidualnie (dziecko plus terapeuta) lub w grupach liczących od 2 do 3 dzieci (także z udziałem rodzica). Miejsce prowadzenia zajęć w ramach WWR ustala dyrektor przedszkola, szkoły lub poradni w porozumieniu z rodzicami lub opiekunami.

  1. Wsparcie dodatkowe, płatne.

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z faktu, że im szybciej dziecko trafi na rehabilitację, tym więcej można mu pomóc, dlatego tak ważne jest, aby trafić do specjalisty zanim maluch wyrobi sobie nieprawidłowe nawyki, które w późniejszym czasie będą trudniejsze do zmiany. Oprócz dostępnych publicznie i bezpłatnych form wsparcia, rodzice bardzo często decydują się na poszukiwanie prywatnych ośrodków oferujących płatne zajęcia będące uzupełnieniem kompleksowej i specjalistycznej pomocy. W Gdyni i na terenie całego Trójmiasta można skorzystać z oferty rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej w wielu ośrodkach, poradniach, fundacjach i stowarzyszeniach. 

Ośrodek Wczesnej Interwencji Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

adres: ul. Harcerska 4, 81-425 Gdynia

telefon: 58 622 07 48 

e-mail: psouugdynia@poczta.onet.pl

http://www.owi.psonigdynia.pl/

Ośrodek Wczesnej Interwencji – filia nr 1 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

adres: ul. Augustyna Necla 11-13, 81-377 Gdynia

telefon: 58 621 74 40

Centrum Rehabilitacji REHA FUN

Adres: ul. Ks. Stanisława Zawackiego 2b, 81-514 Gdynia

telefon: 535 175 950 lub 500 136 040

e-mail: reha.fun@gmail.com

www.rehafun.pl

Centrum Rozwoju Dziecka ZAKĄTEK AGI

adres: ul. Deszczowa 4, 81-577 Gdynia

telefon: 690 608 693 

e-mail: kontakt@zakatekagi.pl  

www.zakatekagi.pl

GAJAMED Izabela Kobryń

adres: ul. Gniewska 13, 81-309 Gdynia

telefon: 795 428 002 

e-mail: izabela.kobryn@gmail.com

www.gaja-med.pl

HELP-IK Beata Majewska

adres: ul. Rolnicza 12/56, 81-615 Gdynia

telefon: 502 155 378 

e-mail: beamaj.bm@gmail.com

www.help-ik.pl

PANSOFIA – logopeda, neurologopeda, wczesna interwencja 

adres: Chwaszczyńska 72, 81-571 Gdynia

telefon: 518 262 252 

e-mail: pansofia@wp.pl

www.pansofia.eu

PLUSIK-MINUSIK Instytut Wspierania Rozwoju

adres: ul Podolska 9, 81-321 Gdynia

telefon: 58 624 43 63, kom. 509 388 552

e-mail: kontakt@plusik-minusik.pl

www.plusik-minusik.pl

ROZWIJANIE PRZEZ WSPIERANIE Emilia Urbańska

adres: ul. Olgierda 125, 81-584 Gdynia

telefon: 502 830 150 

www.rozwijanieprzezwspieranie.pl